ประการรายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

1. วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านกายภาคและสรีรวิทยา และวิชากฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมู่เรียน
2.
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมู่เรียน
3. วิชาเวชกรรมไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมู่เรียน
1 57125210116 นางสาวปรียาถรณ์ พรมโสภา พท.บ.๕๗.๐๘.๑
4. วิชาเภสัชกรรมไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมู่เรียน
1 57125210116 นางสาวปรียาถรณ์ พรมโสภา พท.บ.๕๗.๐๘.๑
5. วิชาการผดุงครรภ์ไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมู่เรียน
6. วิชาการนวดไทย
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หมู่เรียน